Συνέντευξη κ. Άρη Μ. Ιακωβίδη στο Περιοδικό Ph.B. (#075, ΝΟΕ-ΔΕΛ. 2022) Μ.Σ.Ιακωβίδης Ελλάς 40 χρόνια επιτυχούς πορείας

Συνέντευξη κ. Άρη Μ. Ιακωβίδη στο Περιοδικό Ph.B. (#075, ΝΟΕ-ΔΕΛ. 2022) Μ.Σ.Ιακωβίδης Ελλάς  40 χρόνια επιτυχούς πορείας

“Yπάρχει σαφές πρόβληµα υποχρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα της Υγείας, καθώς το ποσό που κατανέµεται στα νοσοκοµεία παραµένει στα ίδια επίπεδα εδώ και χρόνια και δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες για ποιοτική περίθαλψη. Η αξία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων δεν έχει αναδειχθεί ακόµη στον βαθµό της σηµαντικής συνεισφοράς της, παρ’ όλο που οι δαπάνες για τη χρήση τους είναι πλέον σαφές ότι αποτελούν επένδυση και επιστρέφουν πολλαπλά στην κοινωνία και στην οικονοµία.” Τα παραπάνω επισηµαίνει, σε συνέντευξή του στο PhB, o κ. Άρης Μ. Ιακωβίδης, πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Μ. Σ. Ιακωβίδης Ελλάς, η οποία φέτος συµπληρώνει 40 χρόνια ζωής στην Ελλάδα. Το µεγάλο πρόβληµα, τονίζει, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υιοθετούνται στον απαιτούµενο βαθµό νέες τεχνολογίες και καινοτόµα προϊόντα, που τελικά εξοικονοµούν πόρους, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς και το σύστηµα υγείας να µην επωφελούνται από τις σηµαντικές διεθνείς εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας…

Η πλήρης συνέντευξη του κ. Άρη Ιακωβίδη βρίσκεται στο περιοδικό PhB.