ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πολιτική της Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα, υποστηριζόμενα με την παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης από επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Βασικός στόχος είναι η διατήρηση και συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η συμμόρφωση με τη σχετική Νομοθεσία και τα πρότυπα EN ISO 9001:2015 & 13485:2016.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει βασικούς αντικειμενικούς σκοπούς, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:

 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος
 • Παροχή ασφαλών προϊόντων για τον επαγγελματία υγεία και τον ασθενή
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα πλαίσια των Προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 και της σχετικής Νομοθεσίας.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν υπεύθυνα για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του και τη συνεχή βελτίωσή της.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και ασφάλειας.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας διατήρησης και βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται στη Διοίκηση και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα αναφερθέντα διεθνή Πρότυπα Ποιότητας και τη Νομοθεσία.