HEALTH DAILY 21.4.23- Άρθρο του κ. Άρη Ιακωβίδη (σελ. 19-20 )

HEALTH DAILY 21.4.23- Άρθρο του κ. Άρη Ιακωβίδη (σελ. 19-20 )

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος διεθνώς τομέας των ιατροτεχνο-λογικών προϊόντων, στον οποίο δραστηριοποιείται επιτυχώς η Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ στην Ελλάδα για πάνω από 40 χρόνια, αποτελεί κύρια συνιστώσα του κλάδου της Υγείας στη χώρα μας και έναν από τους πολλά υποσχόμενους τομείς των Επιστημών Υγείας λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογιών, αλλά και της σύγκλισης τα τελευταία χρόνια της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής τεχνολογίας και της πληροφορικής.

Ο τομέας ιατροτεχνολογικών προϊόντων απαρτίζεται κυρίως από τρεις βασικές κατηγορίες προϊόντων: τα αναλώσιμα (από απλά μέχρι υλικά υψηλής τε-χνολογίας), τα μηχανήματα (από μικρές συσκευές μέχρι μεγάλα ιατρικά μηχανήματα) και τα in-vitro διαγνωστικά. Η Ιατρική Τεχνολογία συμμετέχει σε ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των Επιστημών Υγείας, καλύπτοντας από την έγκαιρη διάγνωση για πρόληψη διαφόρων ασθενειών μέχρι και την αντιμετώπιση και θεραπεία πολλών παθήσεων. Συνεισφέρει από την πρωτογενή έρευνα, στην έρευνα & ανάπτυξη (R&D) νέων φαρμακευτικών/βιοφαρμακευτικών και άλλων προϊόντων υγείας, μέχρι τη διε-ξαγωγή και αξιολόγηση κλινικών δοκιμών και στην ανακάλυψη βιοδεικτών για την αντιμετώπιση σήμερα σπάνιων παθήσεων. Επιπρόσθετα, έχει να επιδείξει σήμερα καινοτόμες μεθόδους και ιατρικές συσκευές με σημαντικές εφαρμογές, όπως η ρομποτική, η τηλεϊατρική, η απομακρυσμένη συνεχής παρακολούθηση ασθενών, η χρήση πιο αποτελεσματικών- με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης- απεικονιστικών μεθόδων ακριβούς διάγνωσης καθώς και ερμηνείας.

Η αγορά αυτή εμφάνιζε μέχρι το 2009 στην Ελλάδα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας όμως δραματική μείωση πέραν του 60% την περίοδο της κρίσης. Αποτέλεσμα της πτώσης αυτής, ήταν η Δημόσια Δαπάνη Υγείας να βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια κάτω από το 5% του ΑΕΠ (έναντι 7,9% του μέσου όρου στην Ε.Ε.), μη ανταποκρινόμενη σήμερα στις πραγματικές ανάγκες για ποιοτική περίθαλψη των πολιτών. Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι το συνολικό μέγεθος της αγοράς των ιατροτεχνολογικών προϊόντων το 2021 βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με αυτό του 2001 δηλ. 20 χρόνια πριν. Παρά όμως την πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας, η οποία κατέδειξε την σημαντική αξία της υγείας στην ζωή, στην καθημερινότητα, στην κοινωνία, αλλά και στην οικονομία, η αξία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων δεν έχει εμπράκτως αναγνωριστεί στην χώρα μας.

Παρόλο ότι η δαπάνη για τη χρήση τους είναι πλέον σαφές ότι αποτελούν επένδυση και επιστρέφουν πολλαπλά στην οικονομία, το μερίδιο της Ελληνικής αγοράς σε σχέση με την Ε.Ε., υπολείπεται- βάσει μεγέθους ΑΕΠ- κατά περίπου 50% του μέσου όρου της Ε.Ε. (στο 0,8% έναντι του 1,25% του συνόλου της αγοράς της Ε.Ε.). Το γεγονός αυτό καθιστά σχεδόν πρακτικά αδύνατη, ειδικά στο Δημόσιο τομέα, την αναγκαία υιοθέτηση νέων μεθόδων και καινοτόμων τεχνολογιών που αναβαθμίζουν το επίπεδο περίθαλψης. Μια σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, αποτελεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που παρέχει στη χώρα μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πόρους για την αναβάθμιση και του χώρου της Υγείας. Ενώ όμως το ποσό που έχει κατανεμηθεί στην Ελλάδα είναι πράγματι μεγάλο (€30,5 δις.), μόνο το 3% αυτού έχει επιμεριστεί για τον Κλάδο της Υγείας. Σημαντικό θα ήταν το ποσοστό αυτό να αυξανόταν, καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά των RRF της Ιταλίας και της Πορτογαλίας για την Υγεία ανέρχονται στο 10% και στο 11% αντίστοιχα.

Δέσμευση της Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς παραμένει η συνέχιση της εντατικής προσπάθειας που καταβάλλει από την ίδρυση της για τον εντοπισμό, την εισαγωγή και διάθεση τεχνολογιών αιχμής που βοηθούν την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση παθήσεων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής.